پیشنهادات ، انتقادات و شکایات مشتری

جهت هر گونه شکایات ، انتقادات ، پیشنهادات خود می توانید از روش های زیر استفاده نمایید :

1- شماره تماس دفتر فروش :  55691963-021

2-شماره تماس همراه دفتر فروش : 1598052-0910

3- شماره تماس همراه مدیر فروش : 1598052-0912

4-یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس: sele.irancheetah@gmail.com